Hitel Telekomunikace
O2 executive partner

Elektrické požární signalizace SCHRACK SECONET

Elektrická požární signalizace (dále jen EPS) navrhována dle podkladů zadavatele, osobní prohlídky a platných předpisů norem ČSN.

 

I. Požadavky zadání

Jako možnou variantu systému EPS uvádíme systém INTEGRAL C, který je též plně adresný se stejnými detekčními prvky - analogovými hlásiči. Koncepce ústředny je popsána v technické specifikaci systémů s případnými kapacitami adres a následnou regulací, což je naprosto postačující pro stávající objekt s možností dalšího rozšíření.


 

II. Obecné požadavky na systém EPS

Systémy EPS Schrack Seconet jsou řádně homologován pro provoz v ČR Ředitelstvím Hasičského záchranného sboru a Ministerstvem vnitra ČR. Seznam schválených prvků je uveden v příloze či bude na vyžádání poskytnut.

Systémy EPS Schrack lze provozovat s jednou centrální ústřednou, příp. síťovým propojením více ústředen umožňující připojení všech detekčních, signalizačních a řídících prvků systému. Cena ústředny, resp. ústředen je závislá na jejím osazení a je uvedena v cenové kalkulaci.

Ústředny EPS splňují mimo norem ČSN i podstatně přísnější rakouské normy, německé předpisy VdS (svaz německých pojišťoven) i normy EN 54.

Do 31.08.2002 byly certifikovány jednotlivé prvky autorizovanou osobou (AO 204 ) TZÚS Praha s.p. dle zákona č. 22/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády včetně jejich dodatků.


 

III. Popis jednotlivých částí EPS

Ústředna:

INTEGRAL C je představitelem poslední generace požárních ústředen. Mikroprocesorový řídící systém zaručuje neustálou výměnu informací mezi vlastní ústřednou a periferiemi a udává stav jednotlivých adresovatelných hlásičů (porucha,poplach,klid,přerušení,zkrat. Hlásiče a další komponenty se programují přímo z ústředny (účastnické texty,časy zpoždění,hladiny citlivosti).

# Ústředna má kapacitu:2 kruhových požárních smyček po 128 prvcích na kruh s možností rozdělit do 64 obslužných skupin s 63 zobrazovacími skupinami na jednu obslužnou skupinu.

# 8 reléových výstupů - 1x hlavní hlásič (1,5A/26V), 1x hlídaný výstup (1,5A/26V), 6x reléový výstup (3A/220V)

# MMI-BUS pro další ústředny a účastníky max. 8 (do max 1200 m), připojení na OPPO, sériové rozhraní RS 232 a pro servisní PC (dálková údržba přes modem a telefonní vedení)

# Interní nebo externí tiskárnu

# Interní nebo externí ovládací panel s nebo bez tiskárny (do max 1200 m)

# Připojení exter. spotřebiče na zdroj PSU

# Na kruh je možno připojit:Reléové vstupních a výstupních moduly UIO - 56 výstupů 2 mA, 8 reléových výstupů, 8 vstupů

# Vstupně/výstupní moduly BA-OI3 (1x výstupní relé, 2x vstupní relé, 1x monitor napětí)

# Pro připojení lineárních hlásičů, odsávacích jednotek, teplotních kabelů, externích zařízení apod.

# Pro ovládání PTZ, sirén apod.

# Odbočné moduly AIM pro odbočení linky s individuální adresací prvků (max. 15 odboček na kruhovou linku s max. délkou všech odboček 500 m)

# Vstupní / výstupní modul UIO pro 64 LED, 8x výstup OC, 8x vstup

Integral C umožňuje připojení na kruhovou technologii - analogové hlásiče jejichž aktuální stavy (stupeň znečištění, porucha, zkrat apod.) a stavy dalších technických hlásičů nebo ovládání lze přes sériová rozhraní přenášet na PCO nebo vytvořit síť s dalšími ústřednami či s grafickým řídícím programem MCT.

Zobrazovací panel ústředny, který je možno umístit i odděleně do cca 1200 metrů, je opatřen čtyřřádkovým osvětleným LCD displejem. Zde se zobrazují veškeré události a stavy systému EPS, tj.: klidový stav, porucha, poplach, znečištění a to adresným způsobem. Mimo adresy lze zobrazit doplňující text (2x20 znaků) s popisem místa, následnou vazbou na ovládání nebo s pokyny pro další zásahy. Veškeré tyto údaje jsou zaznamenány i na protokolových tiskárnách (inter. nebo externích) s možností zpětného výtisku 200 záznamů.

Parametry: rozměry (mm): 600 (v) x 445 (š) x 225 (h)

přípustná okolní teplota: 0-50 °C

hmotnost: nouzové napájení: aku - 72 hodin

Propojení periferních prvků je prováděno standardními kroucenými nestíněnými vodiči s izolací s odpovídajícím stupněm nehořlavosti dle norem ČSN. V případě výskytu zvýšeného elm. rušení doporučujeme užití stíněných kabelů. Dle provozních náročností s uložením do lišt, žlabů, pancéřových trubek apod. Doporučené vodiče 2 x 0,8 s max. délkou požární smyčky do 2000 m. Celý systém je chráněn před nebezpečným dotykem nulováním v ústředně a provoz. napětím 24 V v perifériích.

Ovládání a naprogramování:

Přístup k ovládání funkcí systému EPS lze rozdělit do několika bezpečnostních úrovní (vázaných na polohu ovládacího klíče nebo zadání číselného kódu). Ústředna je osazena paměťmi, kde jsou naprogramované přístupové kódy zachovány i v případě odpojení napájecího napětí. Ústředna umožňuje naprogramování dvoustupňové signalizace poplachu podle ČSN 730875 - v případě poplachu je tento poplach signalizován nejprve pouze na ústředně (ev. i v ohroženém úseku), obsluha musí v čase t1 potvrdit příjem poplachu předepsaným úkonem (stiskem tlačítka [potvrzení]). Od okamžiku potvrzení musí obsluha během doby t2 prověřit příčinu poplachu (případně zlikvidovat začínající požár). Pokud před během doby t2 obsluha neprovede na ústředně předepsaný úkon (zpětné nastavení poplachu, resp. manuální aktivace hl. výstupu), bude vyhlášen po uplynutí doby t2 všeobecný poplach a budou aktivovány výstupy pro spuštění doplňujících zařízení. Časy t1 a t2 jsou libovolně programově nastavitelné pro jednotlivé požární smyčky zvlášť (v závislosti na čase, který obsluha potřebuje pro kontrolu různě vzdálených míst). Přepínání do režimu NOC (s odlišnými, resp. nulovými časy t1, t2) je automatické v předem naprogramovaném čase, pro jednotlivé úseky s odlišným režimem provozu lze zvolit různé časy automatického přepnutí, rovněž tak pro jednotlivé dny v týdnu lze zvolit různé časy přepnutí (obsluha má mimo to možnost přepnout ústřednu do režimu NOC kdykoliv manuálně). Pokud bude ústředna určena i k ovládání stabilního hasicího zařízení (SHZ), je možné pro hlásiče a výstupy, ovládající SHZ naprogramovat poplachovou mezipaměť (opakované nulování), případně mezipaměť v kombinaci s vícehlásičovou nebo vícesmyčkovou závislostí.

Periferní zařízení - analogové hlásiče:

OSD 2000 jednokomorový analogový opticko-kouřový hlásič s detekcí rozptýleného světla pracující na základě Tyndallova fotoelektrického jevu. a určený k rozpoznání požárů v počátečním stadiu. Proniknou-li částice kouře do měřící komory hlásiče, dojde k odrazu vysílaného infračerveného paprsku, takže část záření dopadne na přijímací fotodiodu, umístěnou mimo optickou osu vysílací diody LED, tato změna je dále zpracována vyhodnocovacími obvody typu 'fuzzy logic' a po zakódování je informace o stavu hlásiče vysílána do ústředny. Tím je vyvoláno poplachové hlášení. Hlásič je vhodný pro rozeznání prahového hoření v počátečním stádiu, není citlivý na vliv prachu, vlhkost a vysokou rychlost proudícího vzduchu. Obzvláště je vhodný tam, kde při hoření dochází k vývoji světlého kouře, např. v kancelářích, hotelech, skladech. Obsahuje zkratový izolátor pro připojení na kruhovou linku. Citlivost analogového hlásiče může být softwarově nastavena v souladu s příslušnou normou EN 54 část 7.

DMD 2000-2 je teplotní hlásič v třídě použití: třída 1 - 620C, třída 2 - 700C, třída 3 - 780C a používá tam, kde se dá v případě vypuknutí požáru počítat s rychlým nárůstem teploty nebo tam, kde není možno na základě podmínek okolního prostředí počítat s instalací kouřových hlásičů. Reaguje jak na rychlost zvyšování teploty, tak na překročení maximální teploty. Na základě úzké tolerance detekčních hodnot (třída 1 podle EN 54) je použitelný ve všech prostorech, s výškou přípustnou pro teplotní hlásiče. Obsahuje zkratový izolátor pro připojení na kruhovou linku. Oblast citlivosti analogového hlásiče může být nastavena ve třech úrovních v souladu s příslušnou normou EN 54, část 5.

USB 501-1/2/3/4 je univerzální sokl pro připojení požárních automatických hlásičů OSD 2000, DMD 2000 a to jak na omítku, tak pod omítku. K soklu jsou připojovány vodiče kruhového vedení, které by dle doporučení měly být stíněny.

MCP 535-1/2 je tlačítkový požární hlásič k manuálnímu spuštění požárního poplachu pro montáž ve vnitřních prostorech v osazení na omítku (s přídavným povětrnostním krytem i pro vnější prostředí). Poplach se vyvolá stiskem tlačítka po rozbití ochranného skla. Hlásič je vybaven signalizační červenou LED diodou, indikující činnost hlásiče. Obsahuje zkratový izolátor pro připojení na kruhovou linku. Třída 1 - IP 52, třída 2 - IP 54.

BA-OI3 je vstupní / výstupní modul (1x výstupní relé, 2x vstupní relé, 1x monitor napětí). Funkce modulu jsou libovolně programovatelné což umožňuje jeho použití pro připojení speciálních hlásičů do kruhové linky nebo jako vstupní / výstupní prvek pro ovládání nebo snímání stavu libovolných zařízení.

Periferní zařízení - speciální hlásiče:

Lineární hlásič SPB-E se skládá z vysílací a přijímací jednotky. Pracuje na principu vyhodnocování útlumu vyzařovaného infračerveného paprsku. Tento způsob detekce požáru zajišťuje vysokou spolehlivost systému i v prostředí s trvale proměnlivými podmínkami např. vlhkostí vzduchu, prašností atd. Intenzita infračerveného paprsku je automaticky korigována, citlivost je možno nastavit ve 3 stupních. Lineární hlásič SPB-E se vyznačuje nízkým odběrem proudu, jednoduchou montáží a snadnou nastavitelností optické osy paprsku.

Lineární hlásič ARDEA J se skládá z vysílací a přijímací jednotky a je určen pro střežení velkých ploch (až do 3000m2). Pracuje na principu vyhodnocování útlumu vyzařovaného infračerveného paprsku, mimo to reaguje i na vyzařování plamene při vzniku otevřeného ohně. Lineární hlásič typu J je možno také dodat v nevýbušném provedení pro Ex - prostředí a v provedení s krytím EP 65.

MINIBOOMERANG je lineární kouřový hlásič, pracující v infračervené oblasti spektra. Skládá se z vysílače a přijímače, které jsou umístěny ve shodné jednotce jako protilehlá odrazná plocha je užita kruhová lomová odrazka, schopna odrážet IČ paprsky a zároveň eliminovat nežádoucí záblesky (okna, lesklé plochy apod.) Používá se zvláště tam, kde nejsou vhodné bodové hlásiče vzhledem k prostředí kontrolovaného prostoru a způsobu využívání budovy. Poplach je vyvolán, poklesne-li intenzita infračerveného záření na přijímači pod nastavenou prahovou hodnotu. Automatická korekce intenzity záření kompenzuje změny v nastavení optické osy a při případném znečištění optického systému automaticky nastavuje prahovou spouštěcí hodnotu přijímací jednotky. Při dosažení této hodnoty (50 % hladiny původního signálu) se vyšle signál poruchy - pokyn k vyčištění.

Nasávací systém ASD 515 se skládá z vyhodnocovací jednotky s vestavěným ventilátorem, opticko-kouřovým hlásičem a z nasávacího potrubí s otvory. K hlásiči ve vyhodnocovací jednotce je trvale přiváděn vzduch ze střeženého prostru. Jestliže se v nasávaném vzduchu nacházejí kouřové částice, je po dosažení reakční hodnoty vyvolán požární poplach. Nasávací systém je zvláště vhodný pro použití v historických objektech, kostelech, muzeích, zámcích, ve vězeňských celách, vstupních halách budov, v prostorách s dřevěnými stropy, či konstrukcemi, výškových regálech, počítačových sálech apod.

Transsafe ADW 511 se skládá z vyhodnocovací jednotky a snímací trubice. Kompresor vyhodnocovací jednotky vytváří v pravidelných intervalech přesně definovaný přetlak v snímací trubice. Poplach je vyvolán na základě změny tlaku vzduchu ve snímací trubici, způsobené zvýšením okolní teploty. Vlastnosti systému lze programově přizpůsobit požadavkům, daným vlastnostmi prostoru, ve kterém je systém nasazen. Změny tlaku vyvolané např. poškozením snímací trubice jsou signalizovány jako porucha. Díky svému robustnímu provedení je systém vhodný zvláště pro použití v extrémních podmínkách (tunely, Ex-prostředí, průmyslové použití atd).

Nasávací systém Unilaser XL je systém s vysokou citlivostí, vhodný pro detekci požárů v počátečním stádiu. Je určen pro prostorovou i pro objektovou ochranu. Laserový detektor, digitální čítač kouřových částic a elektronická diskriminace prachových částic zaručují detekci i nejmenších kouřových částic, vznikajících v prvotní fázi požáru.Nasávací jednotka je vybavena pamětí pro záznam hodnot kouřového senzoru a pro záznam událostí. Zaznamenaná data lze zobrazit v grafické formě na připojeném PC.Pro nasazení v objektech s různými režimy provozu lze naprogramovat automatické přepínání citlivost v zadaném čase.Systém je modulární konstrukce, signalizační panel lze osadit přímo do vlastní vyhodnocovací jednotky nebo jej připojit jako externí. Signalizační panel je vybaven grafickým LCD displejem a ovládacími tlačítky.Síťová karta umožňuje vzájemné propojení většího počtu nasávacích jednotek.

Periferní zařízení - hlásiče do EX prostředí:

SLR-E-IS je konvenční opticko-kouřový hlásič pro nebezpečné prostory, pracující na principu fotoelektrické detekce. Hlásič má také vestavěný výstup pro možnou paralelní signalizaci a odnímatelnou detekční komoru pro snadnou údržbu. Každý hlásič má implantovanou jedinečnou 'Flat Response Technology', odstraňující ve většině případů nutnost používání ionizačních hlásičů. 'Flat Response Technology' také umožnila snížit prahovou úroveň detekce, a tím zlepšit poměr signál - šum, a redukovat tak náchylnost na výskyt falešných poplachů.

DCD-1E-IS je konvenční teplotní hlásič s maximální a diferenciální detekcí a úhlem záběru 600.

YBN-R/4 (IS) je patice pro hlásiče řady CDX, která je určena pro vnitřní použití a kompatibilní s většinou konvenčních požárních ústředen. Patice je dodávána se čtvercovými svorkami pro bezpečné a spolehlivé připojení kabelu. Pozor - linkové svorky nejsou průběžně propojeny, dokud není nasazen hlásič.

CCP-1E-IS je konvenční tlačítkový hlásič bez poplachové LED, se standardním krytem KAC (IP24) a zakončovacím odporem 560 Ohm. Možnost objednání hlásičů s vyšším krytím IP55 a IP 67.

Zkušební přístroje - pro testování a servis systémů EPS je určena řada zkušebních přístrojů: LOOP Assistant Interface (LAI) je určen pro vyhledávání závad ústředen Integral / Integral C.

HotSpot je tester teplotních hlásičů s bateriovým napájením. Pro testování funkce kouřových hlásičů jsou určeny zkušební zařízení - zkušební plyn, pro testování lineárních čidel pak tester TSK-B100.

Dálkový dohled

SMS-C Box je zařízení určené k dálkovému přenosu informací o událostech v systému EPS s ústřednami Integral, resp. Integral C prostřednictvím textových zpráv SMS (Short Message Service) v síti GSM. Informace se přenášejí na předem naprogramovaná telefonní čísla. K ústředně se připojuje buď přes sériové rozhraní (Integral - karta B3-USI4, Integral C - karta B4-USI) nebo přes reléové výstupy ústředny. Při připojení přes sériové rozhraní je možné přenášet informace od jednotlivých prvků (hlásičů) i naprogramované zákaznické texty. Druh přenášených informací (např. pouze poplachy, poplachy a poruchy, pouze poruchy apod.) lze předem definovat v programu ústředny. Při připojení přes reléové výstupy ústředny jsou přenášeny souhrnné, resp. úsekové informace. Parametry SMS-C Boxu se nastavují jednoduchým způsobem z PC (pomocí textového editoru a libovolného komunikačního programu). SMS-C Box lze napájet z napájecího zdroje ústředny (Integral), resp. z externího napájecího zdroje.


 

IV. Záruční lhůty na dodávku zařízení a montáž

Záruka na zařízení je 24 měsíců od data předání celého zařízení do provozu. Po tuto dobu bude prováděna bezplatná výměna vadných nebo nefunkčních komponentů, na kterých vznikla závada chybnou montáží nebo výrobními vadami. Opravy a závady vzniklé chybnou manipulací nebo neoprávněnými zásahy budou řešeny individuálně se zadavatelem. Tyto záruky se též vztahují na montážní práce. V případě požadavků zadavatele je možno záruční lhůtu zvýšit až na dobu 5 let, kdy bude výše dodávky adekvátně navýšena (1,5% za každých dalších 12 měsíců).


 

V. Servisní podmínky

Při objevení vady v záruční době se bude za řádnou reklamaci považovat pouze písemná reklamace, kde je vada náležitě popsána s uvedením části díla jichž se týká, případně s odkazy na projekt.

- Při poruchách během záruční doby je zhotovitel povinen písemně zaujmout stanovisko, popř. předložit návrh řešení bezprostředně po písemném oznámení vady zadavatelem, nejpozději však do 48 hodin po doručení oznámení. Součástí návrhu řešení bude časový harmonogram odstranění vady, odsouhlasený objednavatelem.

- Zárukou nebude kryto úmyslné nebo nedbalostní poškození zařízení, škody způsobené živelnou pohromou, neodbornou obsluhou nebo nedodržením provozních předpisů.

- Zhotovitel bude odpovídat za část díla, kterou nahradí vadnou část v období záruky, případně za předanou opravenou část díla za stejných podmínek a po stejnou dobu, jak je uvedeno výše a to od data předání záruční opravy.


 

VI. Životnost systému

Na zařízení systému EPS se vztahuje životnost minimálně 15 let, po celou tuto dobu je zaručena výroba a dodávka instalovaných zařízení včetně náhradních dílů, kdy každé další zařízení čí ústředny jsou plně kompatibilní se stávajícím zařízením.


 

VII. Podmínky pro montáž, provoz a údržbu

1. Obsluha systému EPS:

Dle ČSN bude obsluha proškolena (součást nabídky Schrack Seconet) na osoby:

- pověřené obsluhou EPS - budou seznámeni a zaškolení pro manipulaci se zařízením EPS

- odpovědné za provoz EPS - v případě dohody budou provádět příslušné revize, zkoušky a případné zásahy - výměny hlásičů, změny v nastavení citlivostí a časových závislostí.

2. Metodika provádění revizí a zkoušek:

Pravidelné zkoušky budou prováděny dle platných předpisů a požadavků ČSN.

3. Montáž a instalace:

Bude prováděna firmou, která je oprávněna k montáži a servisu EPS Schrack Seconet a splňuje tím požadavky dané normou ISO 9001, kterou splňuje celý systém Schrack Seconet. Seznam montážních organizací je přiložen nebo bude dle vyžádání předán.


 

VIII. Předpokládané náklady na roční pozáruční servis

Zkoušky 1x za 6 měsíců, revize 1x za rok dle platných předpisů a norem ČSN - předpokládaná cena za uvedené zkoušky činí 3 % z celkové ceny díla.


 

Ústředny GALAXY

Osvědčená řada multiplexních ústředen s kapacitou 8 až 504 zón umožňující zabezpečit objekty prakticky libovolného rozsahu.
Zahrnuje následující typy ústředen:

 • Galaxy 8 a Galaxy 18/6 - nejmenší ústředny řady, vhodné pro zabezpečení bytů, rodinných domů nebo pro malé objekty, jako například obchody, drobné provozovny, buňky s technologií apod.
 • Galaxy 60/6, Galaxy 128/6 - ústředny pro menší až středně velké budovy, oproti předchozím dvěma typům mají více softwarových funkcí jako například univerzální časovače, zákaznické zóny a více typů zón a výstupů. U Galaxy 128 je možné ovládát jednotlivé podsystémy pomocí časovačů.
 • Galaxy 500/6, Galaxy 504/6 - ústředny pro rozsáhlé objekty a areály nebo pro i středně velké a menší objekty s většími požadavky na dělitelnost do samostatně ovladatelných podsystémů. Ve srovnání s předcházejícími dvěma typy se liší hlavně počtem zón, výstupů, čteček, uživatelů, podsystémů a softwarových spojů.
 • Galaxy 512/6 - kapacita systému a rozsah je stejný jako u Galaxy 504. Navíc obsahuje některé funkce použitelné zejména v oblasti bankovních aplikací jako je časový zámek, časovače pro uzamčení grup, speciální zóny a rutiny pro monitorování bankomatů, apod. Ústředna má funkce vyžadující poměrně přísná režimová opatření (vynechat lze pouze jednu zónu, nelze ovládat systém v instalačním režimu, zákaz nuceného zastřežení a automatického odstřežení).

Bohaté programové vybavení zajišťuje vysokou flexibilitu, která dovoluje vyřešit i značně neobvyklé požadavky uživatelů. Kromě ústředny Galaxy 8 jsou všechny systémy dělitelné na podsystémy s možností nezávislého ovládání. Jednotlivé podsystémy lze navíc zapínat celé nebo jen jejich část. Díky sedmi úrovním uživatelského oprávnění a zákaznické skladbě menu lze učinit obsluhu systému snadnou jak pro úplného laika, tak i pro zkušeného uživatele s přístupem do celé řady užitečných menu. Veškerá komunikace s uživatelem probíhá v češtině prostřednictvím 32-znakového dvouřádkového LCD displeje klávesnice. Ústředna je snadno programovatelná díky až 45 předdefinovaným typům zón a až 65 typům výstupů. V případě, že požadavkům uživatele nevyhoví továrnou předdefinované zóny, je možné vytvořit vlastní zákaznické zóny s prakticky libovolnou odezvou. Vestavěná diagnostika ústředny umožňuje sledovat stav komunikace s jednotlivými komponenty, ale také měření napětí na koncentrátorech a měření odporu dvojitě vyvážených smyček. Unikátní záležitostí jsou tzv. softwarové spoje, které umožňují vytváření různých logických vazeb mezi zónami, výstupy, kódy klávesnicemi a čtečkami. Lze je výhodně použít zejména k propojení s ostatními systémy v objektu a vytvořením speciálních funkcí podle potřeb zákazníka. Celá řada ústředen Galaxy disponuje možností připojení bezkontaktních čteček přímo na komunikační sběrnice. Prostřednictvím těchto čteček lze nejen kontrolovat vstup do dveří, ale i ovládat systém EZS pomocí přívěšku, karty nebo čipu. Čtečky jsou po funkční stránce začleněny do systému EZS a mohou automaticky zabránit přístupu do zastřežených prostor. Zámek čteček lze ovládat pomocí softwarových spojů - například automatickým časovačem. Od verze V3.0 je možné pomocí karty umlčet poplach a má-li uživatel odpovídající práva, provést také jeho reset.
Všechny ústředny jsou dodávány v kovovém krytu s antisabotážním kontaktem. Ústředny Galaxy 18 až 512 jsou osazeny zdrojovým blokem Unipower 2000 s výstupním proudem 3A pro napájení ústředny a systému. Výstup pro akumulátor s maximálním dobíjecím proudem 2.5A je vybaven odpojovačem a funkcí dynamického testování akumulátoru. Ústředny Galaxy 8 mají napájecí zdroj osazen na stejné desce jako vlastní ústředna.

 


 • modulární, snadno rozšiřitelný systém elektronické zabezpečovací signalizace s vestavěnou kontrolou vstupu, všechny ústředny využívají shodné moduly
 • až 4 komunikační sběrnice, každá s dosahem do 1km s možností komunikace po optickém vláknu (nutno použít převodníky OPTO 485)
 • zaintegrovaná kontrola vstupu provázaná s EZS umožňuje řídit přístup do dveří a ovládat EZS kartou
 • čtečky GALMAX s vestavěným kontrolerem pro jedny dveře přímo připojené na sběrnici
 • možnost připojení čteček jiných výrobců (Indala, HID, Dallas, biometrické čtečky s výstupem 26bitů Wiegand, Cotag) pomocí interface MAXM 2000
 • velmi pružné přidělování přístupových práv na ovládacích modulech
 • přístup do střežených prostor pomocí čtečky je automaticky blokován po dobu jejich zastřežení
 • vždy přesný přehled o událostech v systému - historie EZS až 1.000 posledních událostí zahrnující datum a čas
 • samostatná historie až pro 1.000 průchodů čtečkami
 • softwarové spoje umožňují vytvářet logické vazby mezi zónami, výstupy, kódy, klávesnicemi, čtečkami a časovači
 • spoje mohou sloužit jako unikátní softwarový blok pro integraci na hardwarové bázi nebo pro vytváření speciálních zákaznických funkcí
 • vestavěná diagnostika, měření odporu zón a napětí na modulech, měření komunikace s moduly
 • ochrana smyček proti sabotáži ss napětím (dynamické monitorování zón)
 • duální uživatelské kódy a duální karty
 • funkce pro automatický provoz systému
 • podmíněné zapínání grup - vytváření logických vazeb mezi grupami
 • jednoduchá komunikace s uživatelem, snadná a rychlá obsluha
 • jedinečné blokové zobrazení a ovládání grup (během jedné operace lze zapnout více grup najednou)
 • sedm volně konfigurovatelných uživatelských úrovní s diferencovaným přístupem do menu
 • možnost volby zkráceného nebo plného menu
 • rychlé zobrazení stavu grup bez nutnosti zadávání kódu
 • systém může současně ovládat více uživatelů (není u Galaxy 8 a 18)
 • digitální telefonní komunikátor E062 - 43 s integrovaným modemem pro dálkový servis a hlášení na PCO
 • podpora moderních rychlých komunikačních formátů s velkou přenosovou kapacitou (SIA, Contact ID, Microtech)
 • možnost připojení vysílačů radiových PCO Fautor, Radom, NAM, ADT, Securitas pomocí modulu UNI1KIT (přenos po lince RS 232, programovatelné kódy událostí)
 • záložní přenos na linkové PCO přes komunikátor KOM4.1 ve formátu 4+2
 • ISDN komunikátor s integrovaným modemem (podporují ústředny verze V3.00 a vyšší, formáty SIA, Contact ID, Microtech, X.25 protokoly)
 • možnost snadné integrace do softwarových nadstaveb, komunikační protokol umožňuje velmi detailní ovládání a monitoring
 • pomocí integračního modulu UNI1INT lze komunikovat po sítích LAN / WAN protokolem TCP/IP
 • snadno implementovatelný obousměrný komunikační protokol GOC
 • kompatibilní s grafickou monitorovací a ovládací nadstavbou AlVis

 

top