Hitel Telekomunikace
O2 executive partner

Docházkové a přístupové systémy

Jedná se o systém, který nahrazuje klasické píchací hodiny, evidenční lístky a podobné způsoby evidence pracovní doby. Každý zaměstnanec má svoji identifikační kartu, se kterou si na příslušném terminálu označuje příchody a odchody, popřípadě volí důvody přerušení práce nebo důvod nepřítomnosti na pracovišti. Výhoda tohoto systému spočívá v tom, že terminály jsou ON LINE spojené s centrálním řídícím místem, které si jednotlivé přechody pamatuje, zpracovává docházku a okamžitě zobrazuje na displeji počet odpracovaných hodin. Vyhodnocené podklady mohou sloužit pro mzdovou agendu. Přístup k údajům v centrále je chráněný a korekci může vykonávat jen osoba oprávněná k manipulaci s údaji.

Vlastnosti systému

 • Nepřetržitá evidence docházky
 • Přímá kompatibilita přenosu informací na PC
 • Podklady pro mzdovou účtárnu
 • Vícenásobné zálohování systému proti ztrátě informací
 • Modulární struktura umožňující rozšíření systému podle potřeb uživatele
 • Monitorování přítomnosti pracovníka
 • Informování pracovníků o odpracovaném čase - zvlášť výhodné při pohyblivé pracovní době
 • Zálohování systému proti výpadku sítě

Struktura systému

Systém se skládá z řídícího počítače vybaveného komunikační kartou SL51 a sítě podřízených terminálů. Ty mohou být propojeny několika způsoby, v každém případě je však jejich propojení on-line.

Způsob propojení terminálů na řídící počítač:

 • přímé napojení (sběrnice RS 485,na jeden segment 1500m max. 32 terminálů)
 • napojení přes opakovač (sběrnice RS 485, na jeden segment 1200m max. 32 terminálů, max. 32 opakovačů)
 • terminálový server (připojení max. 32 terminálů sběrnicí RS 485 na sběrnici Ethernet, max. 32 terminálových serverů)
Do sítě s řídícím centrem mohou být zapojeny všechny druhy terminálů a kromě sledování docházky určují také přístupová práva. Řídící centrum je sestavené z jednoho nebo více datakolektorů s komunikačními adaptéry a záloho-vací napájecí sítí. Pro potřebu vyššího stupně spolehlivosti se řídící centrum skládá ze dvou autonomně pracujících datakolektorů, které pracují v režimu MASTER-SLAVE. Jeden z datakolektorů na pozadí dohlíží na činnost druhého a v případě poruchy přebere jeho činnost bez zásahu servisního technika. Vzdálenosti mezi jednotlivými terminály jsou bez opakovačů maximálně 1,2 km. Při použití opakovačů je možné překlenout vzdálenost až 12 km. Použití většího počtu opakovačů by mohlo přinést prodlou-žení času potřebného k ustavení komunikačního směru a tím i zpomalení přenosu dat.

EVID - aplikační software pro evidenci a zpracování docházky

je programový systém na zpracování docházky z údajů snímaných jednotlivými terminály. Program pracuje nezávisle na sběru údajů a tím umožňuje zpracování údajů a tisk výstupních sestav v libovolném čase. Při návrhu jsou použity platné předpisy používané při evidenci docházky a všechny následné změny jsou automaticky zařazeny do programu.

Parametry programu lze nastavovat:

 • V širokém rozsahu správcem systému. Navazují na něj subsystémy pro sledování zakázek a sledování pohybů vozidel.
 • Možnost konfigurace systému pro různé typy pracovní doby.
 • Pružný pracovní čas.
 • Pevný pracovní čas (práce na směny).

Počet modelů jednotlivých časů je omezený jen kapacitou paměti počítače a v extrémním případě může mít každý pracovník svůj vlastní model.

 • Možnost definovat časový a prostorový model přístupu.
 • Nastavení přístupu pro danou kartu na jednotlivé terminály včetně časových intervalů (po půl hodinách).
 • Možnost definovat modely default akcí.
 • Nastavení akcí na daném terminálu (příchod / odchod).
 • Možnost definovat různě časový rámec přestávek.
 • Hranice povolených přestávek během dne.
 • Interaktivní zpracování docházky.
 • Automatická analýza pohybů pracovníka v daném dni.
 • Automatické sledování a vyhodnocování dní, kdy je pracovník na dovolené, PN,OČR, SC, a pod.
 • Interaktivní editor pro opravu pohybů v daném dni.
 • Zpracování docházky po firmách, střediscích a skupinách(přístup chráněn heslem).

Výstupní sestavy

 • Podrobná sestava obsahující údaje o všech pohybech.
 • Sumární, ve které jsou sumarizované časy přítomnosti a nepřítomnosti na pracovišti.
 • Souhrnná měsíční sestava, která je podobná klasickému formuláři používanému doposud pro evidenci docházky.
 • Možnost propojení na jiné programové vybavení (např. mzdy).
 • Oddělená evidence pro více firem v areálu.

V celoročním kalendáři podniku a pracovníků je možno předdefinovat svátky, pracovní dny, dny pracovního volna.


Důvody příchodu na pracoviště a opuštění pracoviště

V systému lze nastavit dva řežimy práce. V jednom režimu jsou všechny důvody příchodu nebo odchodu plně programovatelné správcem systému a zobrazují se na snímači pracovní doby formou MENU. Pracovník si nalistuje příslušný důvod pro příchod, respektive odchod, a poté se identifikuje kartou. Snímače mají kapacitu 64 programovatelných důvodů, pouze první dva jsou vyhrazeny pro příchod na směnu a odchod ze směny.

 

V druhém režimu (automatika) je jen jeden příchod, ale více možností odchodů. Systém automa-ticky vyhodnocuje příchod nebo odchod z pracoviště. Pokud zaměstnanec nemá daný den odchod je automaticky v 00:00 poslán domů. Při příchodu další den má pracovník po protažení karty automaticky příchod. Vedoucí resp. správci systému mají možnost do uzavření uzávěrky daného měsíce editovat a opravovat jednotlivé příchody a odchody na pracoviště. Uzávěrky lze před uzavřením prohlížet , editovat a vytisknout. Uzávěrky jsou tištěny ve tvaru formulářů, určené k podpisu vedoucího a pracovníka. Lze volit několik úrovní detailů při prohlížení a tisku uzávěrky.

 

Distribuce zpráv:

Systém dovoluje individuální odeslání libovolné zprávy v délce max. 18 znaků kterémukoliv pracovníku v evidenčním systému. Tato zpráva bude zobrazena na displeji terminálu při sejmutí příslušné identifikační karty a to nezávisle na volbě akce z menu. Zobrazení takto přijaté zprávy je výrazně signalizováno také akusticky, aby byla obsluha informována o přijetí zprávy nejen vizuálně.Pokud pracovník, který protáhl kartu nemá na kontě žádnou zprávu, lze na terminále zobrazit odpracovanou dobu v daném měsíci, respektive saldo odpracované doby.


Parkoviště a vjezdy

Pomocí ID médií lze automaticky ovládat závoru a umožnit tak vjezd jen povolaným osobám nebo vozidlům. Při identifikaci řidiče (vozidla) při vjezdu i výjezdu je možno řešit i přítomnost pracovníků (služebních vozidel) a sledování jejich pohybu. Transpondér může být připevněn na vozidle tak, aby k identifikaci a zvednutí závory došlo bez jakékoliv manipulace s identifikační kartou nebo jiným zařízením.

Programové vybavení umožňuje:

 • Povolovat vjezd jen povolaným osobám.
 • Zrušit a zakázat vjezd nežádoucí osobě (dočasně nebo trvale).
 • Sledovat přítomnost vozidla na parkovišti.
 • Sledovat dobu strávenou na parkovišt.
 • Sledovat obsazenost parkoviště.
 • Vazba na kamerový systém.
 • Definovat časové zóny, kdy je vjezd povolen a kdy je zakázán, s možností každé skupině nebo i jednotlivci.
 • Vytvořit individuální časovou zónu.
 • Vyhodnotit pokus o průjezd s nepovolenou kartou ( transpondérem ) či v nepovoleném čase.
 • Zachytit historie událostí.

EVINA - aplikační software pro evidenci návštěv

EVINA je programový produkt, na evidenci návštěv v podnicích a informační systém vstupních míst. První kontakt návštěvníka a tím i první dojem o instituci, kterou hodlá navštívit, vzniká při vstupu do budovy, na vrátnici. Druhým, důležitým místem pro vnější komunikaci instituce je telefonní ústředna. Na obou těchto místech se návštěvníkovi musí rychle poskytnout přesné informace. EVINA integruje všechny potřebné funkce.

Evidence návštěv

 • Zaznamenání údajů o návštěvníkovi do knihy návštěv a adresáře.
 • Zrychlená evidence při opakovaných návštěvách.
 • Automatická kontrola toho, zda návštěvník opustil budovu.
 • Tisk sestav podle rozličných kritérií (např. kdy daná osoba v minulosti navštívila podnik).

Aplikační možnosti

 • Kontrolní místa budov a podniku.
 • Informační centrály velkých budov, nemocnic, institucí a pod.
 • Telefonní centrály.
 • Podpora marketingu.

Terminály NetBox 7x

Charakteristika

Zařízení je určeno jako univerzální terminál pro sběr dat, dále pak jako terminál pro stravovací, přístupové a docházkové systémy a aplikace podobného zaměření.

Vlastnosti

 • Inteligentní LCD displej 2x16 znaků (výška znaku 8.6 mm), řízené podsvícení LED.
 • 24 tlačítková membránová klávesnice (konkrétní návrh lze přizpůsobit vašim požadavkům).
 • Zvuková signalizace při komunikaci s obsluhou.
 • Komunikační rozhraní RS485 (galvanicky oddělené),2x RS232, paralelní port, I2C.
 • 1 galvanicky oddělený vstup (opto).
 • 1 silový výstup pro ovládání zámku (spínací, rozpínací nebo přepínací kontakt 24V/2A).
 • Volitelně se snímači karet PROXY, INDALA, COTAG, TIRIS, UNISCAN, HID, BAR CODE, mg karta.
 • 128 kB - 1MB zálohované RAM.
 • 0,5 MB paralelní flash memory.
 • Zálohované hodiny reálného času.

top